تاریخ : پنجشنبه 21 دي 18:44
کد خبر : 638571
سرویس خبری : سایر محتوای ورزشی
 

مسابقات دارت در حضور فرماندهی پایگاه الرسول با نظارت معاونت تربیت بدنی انجام شد

پس از جلسه هفتگی انجام شد

مسابقات دارت در حضور فرماندهی پایگاه الرسول با نظارت معاونت تربیت بدنی انجام شد

در این مسابقات که با حضور فرماندهی پایگاه الرسول (ص) و با نظارت معاونت تربیت بدنی برپا گشت جوایزی به نفرات اول تا سوم نیز اعطا شد


مسابقات دارت مسابقات دارت

مسابقات دارت

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ