رای به سایت :
256
محبوب
حوزه 119 محمد امین(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
سه شنبه 27 آذر 1397 -

با حضور مسئولین اطلاعات پایگاه ها جلسه اطلاعات تشکیل شد .
با حضور مسئولین اطلاعات پایگاه ها جلسه اطلاعات تشکیل شد .

بررسی شیوه های جدید و به روز جهت دریافت اخبار و اطلاعات مردمی

پایگاه مقاومت بسیج شهدا 1395/11/14