رای به سایت :
256
محبوب
حوزه 119 محمد امین(ص)
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
شنبه 04 فروردين 1397 -

تشکیل جلسه اتاق وضعیت شعبه اطلاعات حوزه 119 محمد امین (ص)
تشکیل جلسه اتاق وضعیت شعبه اطلاعات حوزه 119 محمد امین (ص)

با حضور مسئول شعبه اطلاعات حوزه و پایگاه های تابعه وضعیت اغتشاشات اخیر تهران در سطح محلات مورد نحلیل و بررسی قرار گرفت .

حوزه 119 محمد امین(ص) 1396/10/23
با حضور مسئولین اطلاعات پایگاه ها جلسه اطلاعات تشکیل شد .
با حضور مسئولین اطلاعات پایگاه ها جلسه اطلاعات تشکیل شد .

بررسی شیوه های جدید و به روز جهت دریافت اخبار و اطلاعات مردمی

پایگاه مقاومت بسیج شهدا 1395/11/14