رای به سایت :
1536
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
دوشنبه 01 مرداد 1397 -

طرح چهارم پوستر شعار سال 1397
طرح چهارم پوستر شعار سال 1397

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شعار سال 1397 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد یعنی حمایت از کالای ایرانی را طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1397/01/04
طرح سوم پوستر شعار سال 1397
طرح سوم پوستر شعار سال 1397

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شعار سال 1397 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد یعنی حمایت از کالای ایرانی را طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1397/01/03
طرح دوم پوستر شعار سال 1397
طرح دوم پوستر شعار سال 1397

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شعار سال 1397 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد یعنی حمایت از کالای ایرانی را طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1397/01/02
پوستر شعار سال 1397
پوستر شعار سال 1397

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح پوستر شعار سال 1397 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد یعنی حمایت از کالای ایرانی را طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1397/01/01
طرح دوم شعار سال 1396
طرح دوم شعار سال 1396

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1396 که توسط رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی ایشان اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1395/12/30
شعار سال 1396
شعار سال 1396

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1396 که توسط رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی ایشان اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1395/12/30
پوستر / طرح دوازدهم شعار سال 1395
پوستر / طرح دوازدهم شعار سال 1395

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1395 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/01/20
پوستر / طرح یازدهم شعار سال 1395
پوستر / طرح یازدهم شعار سال 1395

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1395 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/01/17
پوستر / طرح دهم شعار سال 1395
پوستر / طرح دهم شعار سال 1395

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1395 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/01/17
پوستر / طرح نهم شعار سال 1395
پوستر / طرح نهم شعار سال 1395

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1395 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/01/17
پوستر / طرح هشتم شعار سال 1395
پوستر / طرح هشتم شعار سال 1395

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1395 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/01/17
پوستر / طرح هفتم شعار سال 1395
پوستر / طرح هفتم شعار سال 1395

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح شعار سال 1395 که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شد را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/01/15

1 2 3